Istorija preduzeća

pekara-1947

Zemaljsko poljoprivredno dobro "Mladost", kao "poljoprivredno preduzeće od značaja za Narodnu Republiku Srbiju", piše u arhivi Preduzeća, formirano je rešenjem Vlade Narodne Republike Srbije pod V. s. br. 153 od 19.12.1946. godine sa 1.350 hektara zemljišta. Poljoprivredno dobro "Stubline" osnovano je godinu dana kasnije.

pekari-se-odmarajuzaprezna-kola

Rešenjem Narodnog odbora sreza Posavkog, Poljoprivredno preduzeće "Dragan Marković" iz Zabrežja, osnovano je 1953, sa 730 hektara zemlje, a Poljoprivredni kombinat "Dragan Marković" u Obrenovcu, integracijom poljoprivrednih dobara i zadruga u opštini, sa preradnim kapacitetima (mlinovi, pekara i fabrika špirita), osnovan je rešenjem Narodnog odbora Opštine Obrenovac br. 04-5148 od 16.4.1959. godine.

kolcepekara-pedesetih

Koreni ovog preduzeća, nastalog na plodnim poljima KO Krtinska, na desnoj obali reke Save, veoma su duboki i dosežu unazad više od 60 godina. Zato se i smatra da je osnivanje Poljoprivrednog dobra "Mladost" i pravi začetak Preduzeća.

silos-izgradnja

Godine 1976, daljom integracijom, kombinat se pripaja Poljoprivrednom kombinatu ''Beograd'' Padinska Skela, gde ima status radne organizacije.

Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima 1989. RO ''Dragan Marković'' Obrenovac se izdvaja iz sastava PKB-a i postaje samostalan i jedinstven privredni subjekt i u tom svojstvu posluje do vlasničke transformacije 1993. godine i prelaska u akcionarsko društvo.

U Preduzeće je Vlade Republike Srbije uvela privremene mere 28.10.2004, a od 10.12.2004. godine ono je, odlukom Agencije za privatizaciju, u procesu restrukturiranja.

AD ''Dragan Marković'' sve svoje proizvodne resurse poseduje na području teritorije opštine Obrenovac gde su veoma dobri prirodni uslovi za bavljenje poljoprivredom. Posebnu prednost Preduzeća predstavlja činjenica da se njegove poljoprivredne površine i proizvodni objekti nalaze između reka Save, Kolubare i Tamnave, sa dobrim pristupnim putevima, blizu toplih voda sa Termoelektrane "Nikola Tesla". Uz to, Obrenovac je veoma blizu jakih potrošačkih i proizvodnih centara, Beograda, Valjeva, Šapca...

Vlada Republike Srbije je preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, od 2005. godine do danas, iz sredstava podsticaja, omogućila da AD ”Dragan Marković”, čija je proizvodnja potpuno zamrla 2003/2004, danas - normalno posluje.

To potkrepljuju činjenice: U Preduzeću su danas aktivirane sve proizvodne funkcije; privedeno je 3.000 hektara zemljišta kulturi i obradi i primenom savremenih agrotehničkih mera sada se na njemu postižu visoki prinosi. Na farmi "Ratari", gde su svojevremeno životinje jele jedne druge, sada ima 22.000 svinja svih kategorija, a na farmama goveda ima više od 1.000 grla svih kategorija. Dnevnu proizvodnju mleka Preduzeće je podiglo sa 2,5 (2003. godine) na 18,5 litara po kravi danas. Uz to, AD ”Dragan Marković” već više godina u kontinuitetu redovno isplaćuje poreze i doprinose kao i zarade radnicima iz svog tekućeg poslovanja.

Vlasnička struktura kapitala u Preduzeću je: 66,31% društveni, 28,42% akcijski i 5,27% državni.

Trenutno, u Preduzeću je, posle sprovedenog socijalnog programa, 272 stalno zaposlena radnika i onih na određeno vreme. Na čelu firme je od 2004. godine vd generalnog direktora mr Dragan Milivojčević.

Uz pomoć i razumevanje nadležnih državnih organa Preduzeće i ove 2010. godine nastavlja sa svojom stabilizacijom i poslovnim usponom. Istovremeno, ono je i odličan primer kako se uz pomoć državnih institucija, ali i upornošću menadžmenta i radnika, može oživeti jedno potpuno upropašćeno preduzeće.

Zahvaljujući stabilnoj proizvodnji i poslovanju u Preduzeću se ovih dana, osim nabavke nove poljomehanizacije, ubrzano radi na dobijanju HACCP i HALAL sertifikata koji će mu omogućiti izvoz mesa u EU i druge zemlje.