Stočarstvo

Farma svinja “Ratari” pored Obrenovca ima smeštajne kapacitete za 1.500 priplodnih krmača i 30.000 tovljenika u klasi. Na dve farme krava, “Mladost” i “Orašac”, maksimalnog kapaciteta više od 1.000 muznih krava, moguće je proizvesti milion litara mleka godišnje, a na farmi za tov junadi moguće je smestiti i odgajati oko 3.000 tovnih junadi, odnosno proizvesti 1.150 tona junećeg mesa godišnje.

Prosečno, u toku godine, u zavisnosti od ciklusa, na farmi svinja “Ratari” ima od 22.000 do 25.000 svinja svih kategorija. Najzastupljenije rase svinja su švedski landras, veliki jorkšir, pijetren i durok, a od goveda na farmama AD “Dragana Markovića” najviše je zastupljena rasa holštajn frizijska, crno-bela i nešto crveno-bela.

Sva grla na farmama su umatičena i obeležena.

Svinjarstvo

Odmah posle uvođenja privremenih mera u Preduzeću pristupilo se čišćenju i rekonstrukciji farme svinja. Zamenjeni su svi boksovi, vodovodne i električne instalacije, a stavljena je u funkciju horizontalna i vertikalna ventilacija. Izgrađeno je novo kotlovsko postrojenje (dva kotla, ukupno 800 kw) na biomasu (slama) i rekonstruisan je tranzitni toplovod.

U prasilištu su, u svakom boksu, ugrađene grejne ploče, u odgajivalištu je izgrađen stari sistem grejanja i ventilacije, a ugrađene su i nove ventilacione komore. Rekonstruisani su krovovi na svim objektima i zamenjeni su oštećeni prozori. Osposobljen je sistem za odvod i lagerovanje otpadnih voda. Delimično su sanirane i linije za automatsko hranjenje svinja ali se došlo do zaključka da je ipak neophodna njihova zamena novim.

Pristupilo se ubrzanom punjenju farme nabavkom nazimica. Tako je već u aprilu 2006. obezbeđen optimalan kapacitet farme (1.500 krmača) sa popunjenošću kapaciteta od 108 odsto. To je obezbedilo realizaciju od 32.000 tovljenika u klasi godišnje.

U 2009. ugrađena je savremena oprema za ishranu svinja "Big Duchman".

U kojoj meri se pristupilo ozbiljno ovom poslu pokazuju činjenice: Krajem 2004. na farmi u Ratarima bilo je svega 2.700 grla, dok je u 2008. i 2009. godini prosečan broj svinja svih kategorija, tokom cele godine, iznosio 22.528, odnosno 20.058 grla.

U 2010. godini trend stabilnog uzgoja svinja je nastavljen.

Govedarstvo

U pomenutom periodu, na farmi krava “Mladost”, izvršena je rekonstrukcija putne mreže, bokseva, koridora, telarnika, hranidbenih stolova i centralnog izmuzišta.

Maksimalno se sprovode mere selekcije i Program “Mera zdravstvene zaštite životinja”.

Proizvodnja mleka ekstra klase podignuta je, u ovom periodu, sa 2,2 litara/dan na 18 litara/dan po kravi.

Programom su izlučene sve leukozne krave (farma je priznata kao aleukozna) kao i grla sa nepovratnim promenama.

U toku protekle četiri godine nabavljeno je 323 grla (u 2005. godini od PKB-a 109 grla, u 2006. 149 grla različitih kategorija sa farme iz Mokrina, u 2007. 45 grla sa farme iz Mokrina, a 2008. godine 20 visoko steonih junica od PKB-a. U 2009. godini nabavljeno je 30 steonih junica, takođe iz PKB-a.

Tokom prvih pet meseci 2010. godine nabavljeno je još 258 grla iz Zemuna, ali i 96 krava, 124 junica i 15 teladi iz Kule.

Sve zajedno, u ovom trenutku, na farmama "Mladost" i "Orašac", Preduzeća ima više od 1.000 grla svih kategorija.

Svakoga dana, u proseku, sa ovih farmi, tržištu se dostavi između 7.500 i 8.000 litara sirovog mleka.